Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
Nawigacja

Statut


Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
S T A T U T
Verein Schlesischer Landfrauen
S A T Z U N G

§ 1
Związek nosi nazwę Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – Verein Schlesischer Landfrauen, który swoją działalnością obejmuje województwa : opolskie i śląskie.
Siedzibą Związku jest wieś Walce. Biuro Związku znajduje się w Walcach . Siedzibę biura wyznacza Zarząd. Związek zarejestrowany jest jako: Związek Śląskich Kobiet Wiejskich - Verein Schlesischer Landfrauen. Związek posiada osobowość prawną. Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy. Związek ma swoje godło, znak i własną flagę. Pieczęć, papier firmowy z nagłówkiem. Inne znaki charakterystyczne ma w języku polskim i niemieckim.

§ 2
Cel i środki działania
Celem Związku jest:
. Przedstawicielstwo interesów Związku w kraju i za granicą w celu polepszenia sytuacji ekonomicznej członkiń Związku.
. Umocnienie społecznego znaczenia kobiet w środowisku, Cele te realizuje poprzez:
- organizowanie wspólnych działań, wymianę doświadczeń i myśli,
-przeprowadzanie imprez kulturalnych, których celem jest zachowanie i pielęgnacja kultury i tradycji śląskich,
-organizowanie imprez fachowych w zakresie gospodarstwa domowego w kraju i za granicą,
-przeprowadzanie kursów oświatowych, pielęgnacyjnych, pokazów, wystaw, warsztatów, prelekcji, seminariów oraz organizowanie wyjazdów studyjnych i turystycznych w kraju i za granicą,
-udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą,
-udział w programie odnowy i upiększania wsi,
-opracowywanie projektów , udział i współudział w realizacji projektów unijnych i innych realizowanych przez inne instytucje.
-pozyskiwanie środków z fundacji i innych organizacji pozarządowych na realizację działalności statutowej Związku,
-opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o działalności Związku.
-działanie na rzecz dzieci i młodzieży.
-nawiązywanie współpracy i partnerstwa z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
-organizacja i rozwój usług, popieranie produkcji rolniczej,
-organizowanie wystaw oraz udział w podobnych imprezach w kraju i za granicą,
-promowanie produktu regionalnego w kraju i za granicą,
-działalność gospodarczą:
a/ agroturystyka,
b/ bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych,
c/ sprzedaż na targowiskach,
d/ organizowanie przyjęć i imprez okolicznościowych,
e/ sprzedaż książek i poradników ,
f/promocja i sprzedaż produktu regionalnego oraz rękodzieła ludowego członkiń Związku,
g/ prowadzenie warsztatów , kursów, pokazów itp.,
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 3
Członkowstwo
Członkowstwo dzieli się na zwyczajne i nadzwyczajne. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda kobieta mieszkająca na terenie wiejskim oraz miejsko-wiejskim. Członkiem nadzwyczajnym mogą być osoby, które szczególnie przysłużyły się dla Związku. Członkowstwo jest dobrowolne, wymagana jest deklaracja o przystąpieniu do Związku, jak również poręczenie jednego członka wprowadzającego. O przyjęciu decyduje Zarząd koła. Ustanie członkowstwa następuje poprzez pisemne lub ustne oświadczenie w obecności co najmniej trzech członkiń, przez śmierć lub wykluczenie członka z ważnych przyczyn.
O wykluczeniu członka z ważnych przyczyn decyduje Zarząd po wysłuchaniu członka. Do ważnych przyczyn zalicza się zwłaszcza:
- nieopłacanie składek członkowskich przez okres 1 roku,
- niezdolność do kontaktów z władzami i innymi członkami związku,
- działalność na szkodę Związku.
Wykluczony członek nie ma prawa do majątku lub części majątku Związku, nie przysługuje mu też prawo do odszkodowania finansowego. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 4
Prawa i obowiązki członków
Każdy członek ma prawo do czynnego uczestnictwa w życiu Związku, jak również do partycypowania we wszystkich świadczeniach Związku. Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym. Członek nadzwyczajny nie może być wybieranym do władz Związku.
Oprócz tego każdy członek ma prawo:
- być informowanym o wszystkich zdarzeniach w Związku,
- proponować delegatów i kandydatów do wyborów,
- uczestniczyć w imprezach specjalistycznych i imprezach kulturalnych,
- partycypować w prowadzonej przez Związek działalności zgodnie z ustalonymi warunkami,
- korzystać z pomocy udzielonej Związkowi przez osoby trzecie,
- przedstawiania propozycji.
Każdy członek ma obowiązek:
- przestrzegania statutu,
- aktywnego współdziałania w związku,
- opłacania w oznaczonym czasie składek ustalonych przez zebranie członków,
- energicznego wspierania wspólnych działań i interesów Związku.

§ 5
Władze Związku
Władzami Związku są:
- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd Główny,
- Komisja rewizyjna

§ 6
Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku i odbywa się przynajmniej raz w roku. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Związku samodzielnie po zakończeniu roku gospodarczego lub z przyczyn, które Zarząd uznał za ważne. Poza tym Walne Zgromadzenie może być zwołane, jeśli pisemnie domaga się tego przynajmniej jedna trzecia członków Związku, podając przyczynę.
2. Termin, miejsce i porządek dzienny ustala Zarząd i informuje o tym delegatów przynajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Związku. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli obecnych jest przynajmniej 50% delegatów, a w drugim terminie, w tym samym dniu niezależnie od liczby obecnych. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych delegatów, jeżeli statut nie przewiduje inaczej. W przypadku decyzji powodujących zmianę statutu wymagana jest większość dwóch trzecich obecnych delegatów. Każdy delegat dysponuje jednym głosem w głosowaniu. Prawo głosu nie jest przekazywalne.
3. Zadaniem Walnego Zgromadzenia jest zwłaszcza:
- wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na okres 4 lat w głosowaniu tajnym, większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych. W drugim głosowaniu zwykłą większością obecnych.
- zatwierdzenie rocznego planu budżetowego i rocznego planu pracy,
- przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności merytorycznej i finansowej,
- udzielenie absolutorium,
- przyjęcie sprawozdań Zarządu i zatwierdzenie decyzji Zarządu,
- przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
-uchwalenie statutu Związku oraz wprowadzenie zmian w jego treści
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.

4. Z powziętych decyzji Walnego Zgromadzenia należy sporządzić protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący.

§ 7
Zarząd
1.Organem kierującym Związku pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd Główny.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi co najmniej 5 kobiet, w tym:
- przewodnicząca,
- jej zastępczynie,
- skarbnik,
- sekretarz

3. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącą, dwie zastępczynie, sekretarza i skarbnika.
W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka Zarządu Głównego z Zarządu w czasie trwania kadencji, na jej miejsce Zarząd powołuje inną członkinię Związku. Zmiany dokonane w tym trybie nie mogą przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w określonych odstępach czasu, jednak przynajmniej cztery razy w roku. Przewodnicząca zwołuje Zarząd częściej, z ważnych przyczyn. Należy sporządzić odpowiednie notatki z uchwał Zarządu Głównego, które podpisuje przewodnicząca.

5. Zarząd jest odpowiedzialny za zarządzanie interesami Związku. W tym celu może stworzyć biuro obsługi Związku i zatrudnić w nim osobę będącą członkiem Zarządu, jednak bez prawa głosu.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- określenie wytycznych pracy Związku,
- kierowanie całokształtem działalności Związku,
- reprezentowanie Związku na zewnątrz i reprezentowanie interesów jego członkiń. Zarząd może upoważnić Przewodniczącą do jednoosobowego reprezentowania Związku.
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- dbanie o przestrzeganie statutu,
- w razie potrzeby wypracowanie wytycznych wewnętrznych, jak również
- odpowiedzialne i staranne zarządzanie finansami i majątkiem Związku; dokumenty finansowe Związku podpisują dwie członkinie Zarządu, a w sprawach nie przekraczających czynności zwykłego Zarządu Przewodnicząca
- podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 8
Komisja Rewizyjna
Członkinie Komisji Rewizyjnej w ilości do 5 kobiet wybiera Walne Zgromadzenie. Członkinie wybierają spośród siebie przewodniczącą, jej zastępczynię i sekretarza.
Komisja Rewizyjna jest kompetentna:
- do sprawdzania działalności Związku,
- do sprawdzania finansów.
Członkinie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych organach Związku. Mogą one jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 9
Struktury organizacyjne
1.Jednostkami organizacyjnymi Związku są: Koła składające się z co najmniej 10 członkiń. Koła działają w oparciu i zgodnie z niniejszym statutem, stosując go odpowiednio, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

2.Koło wybiera ze swojego grona 5 osobowy Zarząd , składający się z przewodniczącej, zastępcy, sekretarza, skarbnika i członka. Jako organ kontrolny Koła kompetentna jest Komisja Rewizyjna Związku.

3.Na Walne Zgromadzenie Związku, Koła wybierają spośród siebie delegatki w liczbie 1 na każde 10 członkiń.

§ 10
Fundusz Związku / Składki
Przychody Związku pochodzą ze składek członkiń, darowizn, dotacji właściwych organów administracji, dochodów i datków z innych źródeł z kraju i zagranicy. Te mogą być następujące:
- od osób indywidualnych,
- od organizacji i urzędów,
- od spółek,
-od innych związków, fundacji itp. jak również:
- z zysków z działalności gospodarczej.
Roczną składkę członkowską ustalają delegatki Walnego Zgromadzenia. Składki są zbierane względnie wpłacane na szczeblu Koła. Termin określa Zarząd Główny. Ze składek członkowskich:
- 40% odprowadza się do Zarządu Głównego,
-60 % pozostaje w kasie Koła
§ 11
Rozwiązanie Związku
Decyzja o rozwiązaniu Związku może być podjęta tylko na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym przypadku w głosowaniu wymagana jest większość ¾ przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Przy niezdolności podjęcia uchwały, na drugim zwołanym w tym celu – nie wcześniej jak za godzinę – Walnym Zgromadzeniu wystarcza zwykła większość obecnych delegatów. W przypadku rozwiązania Związku Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o powołaniu komisji likwidacyjnej w ilości minimum 5 osób składającej się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członków i rozdysponowaniu majątku Związku.

§ 12
Zmiana Statutu
Zmiany statutowe można uchwalać tylko większością dwóch trzecich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji stowarzyszenia.
Uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Założycieli w dniu 18 marca 1994 roku w Wierzchu.
Copyright © 2011 by www.kobiety-silesia.pl , projekt i wykonanie: Łukasz Gałeczka